Vad är astma?

Astma en komplicerad sjukdom som drabbar allt fler personer världen över. Det som kännetecknar astma är en kronisk inflammation i luftvägarna, ökad slemproduktion och hyperreaktiva celler vilket gör det känsliga för stimuli från omgivningen.


Astma har ökat stadigt under de senaste 50 åren och sjukdomen är framförallt vanlig i den industrialiserade världen. I Sverige är runt 10 procent av alla barn och vuxna drabbade, bland barn något fler pojkar än flickor. Men vad är egentligen astma?

Astma är en inflammation i luftvägarnas slemhinnor som gör att musklerna runt luftrören lättare drar ihop sig och slemhinnan i luftrören svullnar.

Det innebär att luftflödet till lungorna begränsas, vilket i sin tur kan leda till hosta och andnöd.

Astma är en kronisk sjukdom, vilket innebär att du har den hela livet. Men med hjälp av mediciner och goda vanor kan du som drabbats oftast leva ett normalt liv.

Någon exakt orsak har man inte hittat och mycket tyder på att sjukdomen kan orsakad av flera olika saker, både genetiska och miljöbetingade.

Två olika typer av astma

Allergisk och icke-allergisk astma är de två varianter av astma människor drabbas av.

Hos barn är allergisk astma vanligast, medan icke-allergisk astma blir vanligare ju äldre man blir. Barn kan också få en form av astma när de är förkylda, så kallad förskylningsastma eller infektionsastma.